درون گرایی

end-logo
تکست نویس
تشدید جنگ
داری تو غلطای پشت سرت غلت میزنی داری روی نامربوط واژه ربط میزنی باوراتو خط کشیدی خنده هاتو پاس دادی سوختی ولی بازم امید به عددای تاس داری موضوع: درونگرایی تعداد ابیات: 16 + شاهبیت + اینترو + اوترو قیمت: 50000 تکستر: محمد   ادامه مطلب
تکست نویس
منم میخواستم (ماکت حرفه ای)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
تلخی (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
شکنجه (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.     ادامه مطلب
تکست نویس
رفته ها (ماکت)
دموی این کار درون گرایی را از اینجا دانلود کنید.   ادامه مطلب