اجتماعی

end-logo
تکست نویس
حقیقت زرد
که اختلافت با اجتماع گرون تموم بشه                                 که جای زخم روی تنت کوه رو تکون بده حالا همه مثه یه شمشیر آبدیده شدیم                                 چیزی که مادرم یه روزایی خواب دیده شدیم موضوع: اجتماعی تعداد ابیات: 16+ شاهبیت قیمت: 50000 تکستر: ع.ا ادامه مطلب
تکست نویس
اگر
فروخته شد. موضوع: اجتماعی تعداد ابیات: 24 + شاهبیت + اوترو قیمت: 15000 ادامه مطلب